Hur kan fokus på värderingsarbete bli en nyckel till ett bra förändringsarbete?

December 3, 2018

 

De flesta företagsledningar driver någon typ av förändring. Att då arbeta med företagets värderingar och länka dessa med affärsstrategin, kan vara en kommunikativ plattform att ena bolaget under tider av förändring. Men hur lyckas ett företag att hålla produktiviteten på en god nivå under stark förändring av verksamheten? Och vem äger egentligen kulturen – företaget eller medarbetarna? Och framförallt, hur gör man för att långsiktigt implementera värderingar som håller över tid?

Malin Grundström, Manager på Harvey Nash i Malmö sedan augusti 2018, och f.d. HR-direktör i ett flertal internationella bolag, har under flera år drivit förändringar av verksamhet i någon form. Vi tog tillfället i akt att ställa några frågor till henne om hennes erfarenheter av just värderingsarbete.

Harvey Nash Senior Consultant Malin Grundström

”Värderingsarbete är en kommunikativ plattform, ett verktyg att hålla ihop ett företag under t.ex. stora förändringar i verksamheten. För att lyckas krävs det att företaget gör en flerårsplan där man systematiskt och metodiskt arbetar med att reflektera och diskutera företagets värderingar, och sedan implementera värderingarna i företagets årliga processer, såsom löne- och utvecklingssamtal, medarbetarundersökningen, och inte minst i affärsplanen. Värderingarna behöver synliggöras i flera olika kanaler för att få ett eget liv och stå självständigt. Det är ett tålmodigt arbete, speciellt under tider av stark förändring, men där mötet mellan ledning och anställda blir ett forum för dialog kring vart man är på väg.”

Vem äger egentligen företagets kultur och värderingar?

”Företaget äger det sk. strukturkapitalet, dvs. företagets vision, varumärke och den strategiska inriktningen för verksamheten. Det är ledningen som sätter affärsstrategin, och de övergripande målen som sedan organisationen ofta bryter ner till delmål.
Men alla anställda äger gemensamt – i vardagen – kulturen och attityden vi har mot varandra, dvs. hur vi väljer att förhålla oss till våra kollegor och kunder i vårt dagliga arbete. Det är också därför det är så viktigt att prata om hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder.”

Men om det är så att det är vi anställda som äger kulturen och värderingarna, varför ska då företaget jobba med värderingarna?

”Att väva samman företagets affärsstrategi med företagsvärderingar, och därtill önskade beteenden, är ett sätt att tydliggöra och konkretisera vilka förväntningar vi önskar ha på varandra, både som kollegor och mot kunder. Det är också ett sätt att skapa en gemensam plattform, neutral från förändringar företaget går igenom men sammanlänkande vad gäller hur vi behandlar varandra. Det blir helt enkelt ett sätt att tydliggöra vilka beteenden som är viktiga för företagets fortsatta framgång, och såklart allas engagemang och trivsel på jobbet.”

Men hur skapar man värderingar som relaterar till både företagets mål och som tilltalar de anställda?

”Utgångspunkten är att det är viktigt att förstå vilken kulturell plattform man står på som företag, är man ett entreprenöriellt bolag eller ett internationellt storbolag som behöver bli mer innovativt i sitt sätt att arbeta? Är man ett relativt ungt bolag, eller ett flera hundra år gammalt bolag? Vilken historia vilar man på? Det är något som man kan börja med som utgångspunkt. “

Ett sätt är att strukturerat intervjua nyckelpersoner inom bolaget, gärna de som varit där en längre tid. Syftet är att få dem att sätta ord på vad företagets DNA verkligen är. Det är viktigt att förstå historiken, var företaget kommer ifrån initialt, för att sedan kunna ta språnget och identifiera de värderingar som är viktiga för företagets framtida resa. Det är inget som säger att det inte kan finnas en korrelation mellan det historiska arvet och framtiden. Ofta är det av gagn att sammanfoga historien med den framtida riktningen, så både anställda och kunder känner igen sig i företagets beskrivning.

Sedan kopplar man in den framtida affärsplanen, vart är bolaget på väg, vilka beteenden hos alla anställda behöver stärkas för att företaget ska lyckas framgent.

Något som är otroligt viktigt är att det går att relatera till värderingarna oavsett vilken funktion den anställde har inom bolaget. Det är av yttersta vikt att alla känner sig inkluderade, oavsett om man jobbar inom försäljning, HR eller på ekonomifunktionen. Värderingarna måste gå att applicera i allas vardag.

“Det innebär ändå att värderingarna bör vara visionärt uttryckta, så de blir något att sträcka sig mot, som en målbeskrivning som aldrig riktigt uppnås, som hela tiden leder till förbättringar framåt.”

Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna?

  • Identifiera värderingar kopplat till företagets mål och långsiktiga affärsplan
  • Gör en treårsplan – sätt aktiviteter över tid – var tålmodig
  • Implementera värderingarna i de övergripande processerna, såsom lön- och utvecklingssamtal medarbetarundersökningen, ledarskapskriterier, employer branding, och företagspresentation.
  • Bildsätt gärna värderingarna med de egna anställda

”Förstå att förändringar tar tid, att sammanfoga en organisation under pågående förändring är ett tålmodigt arbete. Om än att företaget genomgår förändringar är det ingen anledning till att inte arbeta med goda värderingar och hur vi beter oss mot både kund och kollegor. Tvärtom är det desto viktigare att vara rädda om varandra när vi lever under press. Under press tenderar vi att bli mer agerande och konfrontativa. För att inte sprida destruktiv energi och riskera att tappa produktivitet är det viktigt att kunna möta medarbetare och ta dialogen.”